66 - Vela 30 x 2
66 - VELA 3 X 2
Tamanho 30 cm x 2 cm.