67 - Vela 5 x 5
67 - Vela 5 x 5

Tamanho 5 cm x 5 cm.